Общи условия и политика на сайта

1. Дефиниции

AquaSound: Официален дистрибутор на продуктите на AquaSound в България – Грийнуиш ЕООД, София, улица „Манастирска“ 42 вход Б
Клиент: Лице или организация, която купува (е купил/а) продукт/и на AquaSound.
Споразумение (договор за покупко-продажба): Споразумението между лицето или организацията, купуваща продукти на AquaSound, от една страна и AquaSound, от друга страна.
Общи условия: Настоящите общи условия.
ЗЗП: Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД: Закон за защита на личните данни.
ЗПУ: Закон за пощенските услуги.
Уебсайт: Уебсайтът, находящ се на aquasoung.bg
Онлайн магазин: Виртуалният магазин находящ се на aquasoung.bg, предоставящ възможността за закупуване на стоки през интернет.
Ползвател: Лице, ползващо функционалностите на сайта.
Потребител: Потребител, по смисъла на ЗЗП.
Лични данни: Лични данни, по смисъла на ЗЗЛД.
Банков превод: Банков превод, по смисъла на ЗПУ.

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на уебсайта (с изключение на линка, сочещ към тези общи условия), ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на уебсайта и онлайн магазина.

2. Приложение

Тези условия се прилагат за всяко споразумение (покупко-продажба, извършени през електронния магазин) между клиента и AquaSound, с изключение на случаите, в които двете страни изрично са договорили други, специфични условия помежду си.

AquaSound запазва правото си да прави промени в „Общите условия“. Промените влизат в сила от момента, в който бъдат съобщени на потребителите.

3. Сключване на споразумение

3.1. Споразумението между потребителя и AquaSound влиза в сила от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на AquaSound.
3.2. За бизнес клиенти (партньори) – условията на споразумението се договарят между клиента и представител на AquaSound.
3.3. AquaSound си запазва правото да изисква от своите пратньори авансово плащане на продуктите.

4. Цени и промени в цените

4.1. Цените, посочени в онлайн магазина, са в български лева, с включено ДДС (освен ако не е изрично упоменато друго).
4.2. Цените, посочени в магазина, не включват транспортни разходи.

5. Поръчка. Условия и срокове на доставка

5.1. След получаване на поръчката, представител на AquaSound ще се свърже с клиента, за да уточнят срока и начина на доставка. Доставката на поръчаните от клиента продукти, за територията на България, се извършва от куриер.
5.2. AquaSound си запазва правото, едностранно, да удължава посочените срокове допълнително, в случаи когато това е наложително, за което клиента следва да бъде уведомен. Превишаването на срока за доставка не задължава AquaSound да изплаща компенсация и не дава право на клиента да прекратява споразумението.
5.3. Потребителят може да направи поръчка през онлайн магазина по всяко време на денонощието.

6. Преглед на стоката. Рекламации. Връщане на продукти. Отказ от сключен договор.

6.1. При получаване на стоката, потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото на по-късен етап да претендира, че продуктът е била доставен с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
6.2. В случаи на скрити дефекти, потребителят е длъжен да съобщи за тях на AquaSound в рамките на 1 (една) седмица от установяването на въпросните дефекти.
6.3. Когато потребителят е бизнес клиент (партньор) на AquaSound, срокът за уведомяване на установени скрити дефекти е 2 седмици, независимо дали скритият дефект е бил установен от самия партньор или е бил уведомен за това от свой краен потребител.
6.4. AquaSound ще прегледа отправената писмено рекламация, не по-късно от 6 седмици след получаването ѝ. В случай на забавяне, потребителят ще бъде уведомен.
6.5. AquaSound не носи отговорност за последващи повреди.
6.6. На основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има качеството на „потребител“ по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на продуктите от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя; когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери; потребителят е предоставил на AquaSound покупните документи за стоката, а именно – копие от оригиналната фактура или копие от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на AquaSound не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на AquaSound за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на предаването на стоката от потребителя на AquaSound, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
6.7. Продуктите, които са изработени по специфично задание на потребителя или такива, изработени по желание на потребителя, в цветове и размери, различни от стандартните, не подлежат на отказ от поръчка и връщане.

7. Плащане

7.1. Плащането на продуктите се осъществява авансово чрез банков превод.
7.2. Плащанията се извършват само в български лева.

8. Прехвърляне на собствеността върху продукта

Всички продукти, доставяни от AquaSound до потребителя, остават собственост на AquaSound до момента на заплащане на пълната сума от страна на потребителя, с което собствеността се прехвърля върху потребителя.

9. Форсмажорни обстоятелства

9.1. Форсмажорни обстоятелства са тези, които биха попречили на AquaSound да изпълни своите задължения по споразумението и в това число влизат: мерки на правителството, война, бунт, насилие, пожар, водни стихии, терористични атаки, стачка, прекомерно отсъствие на персонал, проблеми с транспорта, бариери за внос и износ, машинни дефекти, климатични фактори, нарушения на споразумения от страна на доставчици и/или трети страни, ангажирани с изпълнението на споразумението.
9.2. В случай на форсмажорни обстоятелства, AquaSound си запазва правото да прекрати споразумението за покупко-продажба, без да дължи обезщетения за това.

10. Отговорност

AquaSound не носи отговорност за повреди, нанесени вледствие на неправилно съхранение, монтаж и/или употреба на доставените продукти.

11. Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия, ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от AquaSound и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и други, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на AquaSound, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от AquaSound, както и целите на обработката и използването.